AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego1, którego miłość objawiła się przez miłosierdzie ofiarowane światu w Jezusie Chrystusie, jedynym Odkupicielu i Królu wszystkich narodów, jednoczymy się w jednej wierze, nadziei i miłości, aby dokonać aktu zawierzenia naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce św. Józefowi.

Po akcie zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Królowej Polski na Jasnej Górze2 – my, Pasterze Kościoła w Polsce, zasłuchani, co mówi Duch do Kościołów (por. Ap 2,7), przybywamy do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Kościół święty zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej Pannie najgorętszym św. Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego w największych potrzebach
i niebezpieczeństwach
3. Dlatego w roku jubileuszu 150-lecia ogłoszenia świętego Józefa, Patronem Kościoła katolickiego4, który jest znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego5, przychodzimy do Tego, który własnymi oczyma oglądał Przedwieczne Słowo Wcielone, rozmawiał z Nim, z ojcowską pieczołowitością piastował na rękach swoich Zbawiciela świata i karmił z pracy rąk własnych Chleb Anielski, z nieba zesłany dla wszystkich na życie wieczne6.

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy na Jasnej Górze, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę7. Dla miłości Twojej do Jezusa – Syna Bożego i Maryi Dziewicy – Małżonki Twojej a Polski Królowej, błagamy o ratunek dla Ojczyzny naszej i Kościoła w dzisiejszym trudnym doświadczeniu. Prosimy Cię, wyjednaj nam przebaczenie naszych grzechów:

  • przeciwko życiu nienarodzonych, o które tu w Kaliszu upomniał się św. Jan Paweł II,

  • za bluźnierstwa wobec Twojej Oblubienicy Maryi i Jej świętych wizerunków,

  • za upadek życia małżeńskiego i zaniedbania ojców wobec swoich dzieci,

  • oraz za wszelkie grzechy przeciwko świętości Kościoła i jedności Ojczyzny.

Troskliwy obrońco Chrystusa, który przeprowadziłeś Jezusa i Maryję przez pustynię do Egiptu, prowadź nas drogami wiary, męstwa i sprawiedliwości. Swą niebieską potęgą strzeż i broń Kościół Chrystusowy w Polsce tak, jak strzegłeś najsumienniej Rodzinę z Nazaretu w każdej potrzebie i każdym niebezpieczeństwie.

Głowo Najświętszej Rodziny, wstaw się za nami, aby wszystkie polskie rodziny odnowiły się według wielkich wzorów Świętej Rodziny i na podobieństwo Waszych Trzech zjednoczonych Serc, sprawy własne urządziły. Święty Józefie, spraw, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

Żywicielu Syna Bożego, oddal od nas fizyczne i moralne skutki pandemii koronawirusa, grożącą nam suszę i inne klęski, jak kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Niech, ci co nad nami rządy sprawować mają, dom nasz polski, na wzór Twego domu w Nazarecie strzegą roztropnie i w bojaźni Bożej. Społeczeństwo nasze oparte na niezmiennym fundamencie Ewangelii i Bożych przykazań, niech doświadczy łaski pojednania, żyje w czystości obyczajów, wzajemnej zgodzie i solidarności, uczciwości i pracowitości, aby podniesione tymi cnotami życie moralne narodu, zostało wzmocnione wszędzie mocą łaski Chrystusowej8.

Postrachu duchów piekielnych, oddal od nas, wszelką zarazę błędów i zepsucia, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego w Ojczyźnie naszej od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności9. A po trudach życia doczesnego, Ty przy którego śmierci obecni byli Jezus i Maryja, bądź nam przewodnikiem do nieba.

Święty Józefie, nasz Ojcze! Przyjmij ten akt ofiarowania, który jest wyznaniem naszej wiary i odnowieniem tej wiary, której uczymy się od Ciebie, bo Ty jako pierwszy z ludzi uwierzyłeś, że w łonie Maryi podczas zwiastowania – Słowo stało się Ciałem (J 1,14). I tak jak w Fatimie ukazałeś się z Dzieciątkiem Jezus, aby pobłogosławić świat na znak nadejścia pokoju10, ukaż nam na nowo świętość Eucharystycznej Obecności Jezusa i błogosław nam wszystkim w rozeznaniu woli Bożej i jej wypełnieniu.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 2 lipca 2020 r.

1 Invocatio Dei z Konstytucji 3 maja 1791 r.

2 Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, 3 maja 2020 r.

3 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos, nr 28.

4 Pius IX, Dekret Quemadmodum Deus (8 XII 1870).

5 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 1.

6 Por. Pius IX, Dekret Quemadmodum Deus.

7 Por. Leon XIII, Oratio ad Sanctum Josephum, dołączona do tekstu Enc. Quamquam pluries (15 sierpnia 1889).

8 Por. Benedykt XV, List apostolski Motu proprio Bonum sane (25 lipca 1920).

9 Leon XIII, Oratio ad Sanctum Josephum.

10 Objawienie z 13 października 1917 r.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.