Modlitwa o błogosławieństwo rodziny i pokarmów na stół wielkanocny.

– przed wspólnym śniadaniem wielkanocnym (modlitwę może poprowadzić Ojciec rodziny lub inny prowadzący).
P – Prowadzący, D – domownicy.
– Zapala się świecę na stole.

P – Chrystus zmartwychwstał, Alleluja.
D – Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
P – W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
D – Amen.

P – Módlmy się w tym świątecznym dniu w intencji naszej rodziny i wszystkich nam bliskich, módlmy się za ludzi, którzy cierpią głód, za chorych i cierpiących, o ustanie epidemii, o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego i służb wspomagających. Módlmy się za mieszkańców naszej Parafii.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie kuś nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia Zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Królowo nieba (w okresie wielkanocnym)
– Królowo nieba wesel się, alleluja!
– Bo ten, któregoś nosiła, alleluja!
– Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!
– Módl się za nami do Boga, alleluja!
– Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!
– Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat weselić raczył; spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P – Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zmartwychwstania, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb (należy się przeżegnać).
Baranku Boży, który obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy (należy się przeżegnać), które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego, którego Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław naszą sól (należy się przeżegnać), aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka (należy się przeżegnać), znak nowego życia. Daj nam wszystkim dojść do wieczystej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
(Prowadzący modlitwę kropi w milczeniu pokarmy wodą święconą).

Życzenia od ks. Proboszcza.

Kochana Rodzino Parafialna.

Duchowo jestem z Wami przy Waszym wielkanocnym stole i łączę się w modlitwie. Proszę Zmartwychwstałego Pana o Błogosławieństwo dla Waszej Rodziny, o Dary Ducha Świętego i przemożną opiekę Matki Bożej oraz o wstawiennictwo świętych Patronów, naszej Parafii.
Dzielę się z Wami świątecznym jajkiem – znakiem życia, w jedności i miłości kapłańskiej względem Was.
Z całego serca życzę, by Zmartwychwstały, który jest źródłem wszelkiej radości i szczęścia napełniał wszystkich Parafian swoją łaską, obdarzał zdrowiem i wszelkim błogosławieństwem. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę pokoju, który daje tylko Bóg, ludzkiej dobroci i życzliwości oraz radości.


Z błogosławieństwem w Panu
ks. Daniel Gollon
Proboszcz Parafii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.